Varig tilrettelagt arbeid - VTA


Kvito AS har 32 varig tilrettelagde arbeidsplassar (statleg VTA) som gjev tilbod om eit varig arbeid til personar med behov for særskild tilrettelegging.

Desse arbeidsplassane er knytt til våre arbeidstreningsarenaer som er lokalisert sentralt i alle eigarkommunar. Kvito eig og driv mellom anna vaskeri, kantine, kafe, snekkeri og vedproduksjon.

I varig tilrettelagt arbeid skal vi arbeide med å kvalifisere den enkelte for arbeidslivet, gjennom avklaring, arbeidstrening, vekst og utvikling.

Tilbodet er retta mot personar som:

 • Er usikre på arbeidsevna si
 • Har lita eller inga arbeidserfaring
 • Har manglande arbeidslivskunnskap
 • Har vanskar med å finne eit arbeid som passar
 • Har uførepensjon, og ynskjer eit varig tilrettelagt arbeid
 • Som arbeidstakar hjå oss vil du gjennom arbeidstilbodet skaffe deg ny kunnskap og kompetanse


Kvito kan tilby deg opplæring og arbeidstrening innan sal/servise, konditor/bakefag, vaskerifag, kafe-/kantinedrift, møbelsnekring/lakkering, kontor og transportnæring. Kvito har eit nært samarbeid med det lokale næringsliv.

I tillegg til arbeidstilbod kan Kvito tilby deg kurs innan:

 • Bruk av data
 • Kosthald/ernæring
 • Basiskompetanse lesing, skriving og/eller matematikk
 • Fysisk trening
 • Utvikling av sosial kompetanse

Søkjarar til VTA-tilbodet har uførepensjon som hovudinntekt. I tillegg yter Kvito ein motivasjonsbonus for utført arbeid.

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i tilbodet, eller kontakt ditt lokale NAV kontor.

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida