Nye mogleghetar med ekspertbistand

Ekspertbistand er enkelt å få til. Gjennom nav.no fyller arbeidsgjevar ut eit enkelt skjema, og får direkte tilgang på søknad om ekspertbistand. NAV kan innvilge opptil 20 000 kr for å fylgje opp den sjukemelde arbeidstakaren, med fokus på hennar eller hans spesifikke utfordringar. Ekspertbistand kan vere akkurat den hjelpa som skal til, frå at ein sjukemeld arbeidstakar står fast, til at ho/han føler meistring.

Nyttig bistand

KVITO AS har lang erfaring med å finne inn til kjerna av problemet hjå sjukemelde og finne berekraftige løysningar. Når ein arbeidstakar har langvarige eller tilbakevendande sjukdomsforløp, kan det til tider vere vanskeleg å finne vegen vidare. Ein kan gjere mykje sjølv i bedrifta, men når desse moglegheitene er brukt opp, og det fortsatt er ei oppleving av å stå fast, kan ekspertbistand vere eit godt tilbod å nytte seg av. Eksperten frå KVITO AS er godkjend av NAV og samarbeider både med arbeidsgjevar og arbeidstakar for å finne nye vinklar og perspektiv.


Bevisstgjering og løysingar

KVITO AS byrjar ekspertbistanden med ei samtale mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar. Både arbeidsgjevar og arbeidstakar er involvert i heile prosessen. Etter den fyrste samtala fortset eksperten med utdjupande samtaler med arbeidstakar, der målet er å oppdage interesser og preferansar hjå ho/han. Det blir god plass til refleksjonar gjennom fleire samtaler. Det blir snakka om kva forventningar arbeidsgjevar har, og kva arbeidstakar er i stand til å levere. Saman med eksperten blir det også snakka om kva som fungerer, helse, verdiar og livet generelt for å finne ut kva som gjev energi, både heime og på jobb. Heilhetsperspektivet er viktig for å finne tilbake til meistringsfølelsen.


Samtykke & einighet

Det vil alltid bli spurt om arbeidstakaren ynskjer å nytte ekspertbistanden. Det blir aldri gjort noko utan at både arbeidsgjevar og arbeidstakar er einige og samtykker til det. Ekspertbistanden er eit nøytralt tiltak, der eksperten har som si oppgåve å finne løysningar som er gode for både arbeidsgjevar og arbeidstakar.


Beredyktige løysingar & vegen vidare

Tiltaket blir avslutta med ein rapport som inneheld konkrete forslag til tiltak. Både arbeidsgjevar og arbeidstakar skriv under på rapporten. Tiltaka kan til dømes vere tilrettelegging i utføring av oppgåver, eller arbeid på andre tidspunkt. Det kan vere at det manglar opplæring, eller at arbeidstakar har behov for endring av arbeidsoppgåver. Val av tiltak kjem heilt an på utfordringa til den enkelte arbeidstakar på arbeidsplassen. Det kan vere at bedrifta opplever at det er behov for vidare oppfylging etter at ekspertbistandstiltaket er ferdig og rapporten er signert. I desse tilfella kan bedrifta sjølv velje å fortsette med same ekspert på eige budsjett. Så lenge det er nyttig, og både arbeidstakar og arbeidsgjevar har utbytte av tiltaket, kan det vere fornuftig å fortsette.


Tilskotet til ekspertbistand er enkelt å søkje om, gjennom nav.no.

KVITO AS tilbyr ekspertbistand på bakgrunn av lang og spesialisert erfaring,
i å finne fram til beredyktige løysningar for å finne tilbake til meistringsfølelsen.
Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida